Estructura organitzativa

Som una Fundació Cívica

Això vol dir que, a diferència d’altres fundacions, el nostre model de presa de decisions es basa en la participació ciutadana

Àgora ciutadana

Es l’òrgan de participació ciutadana format per veïns i veïnes del Prat provinents de diferents sectors de la ciutat: culturals, professionals, empresarials, associatius…

Esta format, com a màxim, per 100 membres.
Es reuneix, com a mínim, una vegada a l’any. Valoren la feina feta de la fundació, fan suggeriments i propostes al Patronat.
Els seus membres poden participar en els diferents grups de treball creats per impulsar les àrees d’actuació de la Fundació.
Pot proposar fins un 40% dels membres del patronat, el 20% de la part associativa (persones jurídiques) i el altre 20% de la part ciutadana (persones físiques).

Patronat

És l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació. Representa, gestiona i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Consell assessor

Format per persones representatives del món cultural, social, acadèmic, econòmic, o qualsevol altre sector, tant de la ciutat del Prat com de la resta del món, que puguin col·laborar amb la Fundació i assessorar-la per tal d’assolir els objectius fundacionals. Té una funció de caràcter consultiu i operatiu.

Grups de treball

El seu objectiu es impulsar les diferents àrees d’actuació de la Fundació. És el patronat qui decideix la seva constitució, durada, funcions i facultats. Està format per membres del Consell Ciutadà, del Consell Assessor, del mateix patronat o qualsevol persona que el patronat cregui oportú.

Segueix el canvi, estigues al dia!